Pomiary elektryczne

Wykonywanie regularnych pomiarów elektrycznych powinno wejść nam w krew, jeśli myślimy o bezpieczeństwie mieszkańców budynków lub użytkowników innych przestrzeni, np. biurowych. Okresowe przeglądy instalacji elektrycznej mogą zapobiec pożarom lub innym zagrożeniom. Sprawna instalacja zapewni też komfortowe użytkowanie z urządzeń elektrycznych. Podobne audyty powinny odbywać się obligatoryjnie co pięć lat, ale wskazane są również roczne kontrole w przypadku, gdy mamy do czynienia z elementami szkodliwymi dla naszej instalacji. Obowiązek wykonywania zlecania wykonania kontroli spoczywa zazwyczaj na właścicielach i zarządcach budynków.

W trakcie szczegółowych oględzin elektryk powinien przyjrzeć się m.in. napięciu w gniazdach i ustalić przy użyciu miernika, czy napięcie tam występujące jest prawidłowe. Poprawnie przeprowadzona kontrola obejmie także pomiar rezystancji izolacji ścian, pętli zwarcia, włączników RCD, ciągłości połączeń przewodów wyrównawczych i ochronnych oraz rezystancji uziemienia. Każdy pomiar powinien być także poprzedzony dokładnym obejrzeniem instalacji elektrycznej – często już na etapie tego rodzaju oględzin można zaobserwować nieprawidłowości. Właściwie przeprowadzona kontrola wykaże też, czy w danym pomieszczeniu nie występuje nieprawidłowa kolejność faz czy spadek napięć.

Wyniki pomiarów i prób elektrycznych powinny być też skrupulatnie spisane i naniesione na protokół. Tak sporządzone sprawozdanie będzie cennym źródłem informacji dla zarządców budynku – znajdą się tam wszystkie pomiary elektryczne wraz z wyszczególnieniem wszystkich rodzajów prób, wykaz użytych przez elektryka urządzeń oraz ważne wskazówki dotyczące elementów wymagających naprawy lub wymiany.

Dla naszych klientów wykonujemy nie tylko instalacje elektryczne – zajmujemy się także profesjonalnymi pomiarami, które opisaliśmy powyżej. Dysponujemy sprzętem do monitorowania instalacji oraz bogatym doświadczeniem w charakterze kontrolerów, a nasza usługa pomiarowa dostępna jest dla naszych klientów z Bydgoszczy oraz okolic.